OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

  • Opraco,wanie i akluarizacja instrukcji bezpieczefistwa  pożarowego zgodnie z § 6 Rozporzedzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 <zeny. 2010 r w sprawie o.rony przeciwpożarowej budynków iny. °Mekk« budowlany. i teenów,
  • Tworzenie planów ewakuacji uwzględniaj,. prawidowe rozmieszczenie i dobór sprzętu gaśniczego,
  • Audyty ppo2 , analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w firmie,
  • Ocena zagrożenia wybuchem;
  • Szkolenia z zakresu o.rony przecivipożarowej;
  • Pomoc w realizacji nakazów Państwowej StraZy PoZarnej;
  • WyposaZenie obiektów w sprzęt gaśniczy;

Sprzed..., przeciwpoZarowy