IBP

Oferujemy wykonawstwo oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z 56 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. z 2010 r. poz 719).

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować i wdrożyć dla budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe) użyteczności publicznej (urzędy. szpitale, szkoły. przedszkola, żłobki, obiekty handlowe. kościoły, itd.), zamieszkania zbiorowego (hotele. akademiki, itp.), produkcyjnych i magazynowych, których kubatura przekracza 1000 m3 oraz

dla budynków inwentarskich o powierzchni powyżej 1500 m2, a w przypadku obiektów niebędących budynkami (zbiorniki, składowiska. budowle sportowe, itp.) - dla powierzchni ponad 1000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać część opisową oraz graficzną (plany ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz plan terenu).

Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata,a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego. które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również analizę stanu ochrony przeciwpożarowej, która pozwoli na wyeliminowanie niezgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, występujących w obiekcie lub na terenie przyległym.